RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH ODOBOWYCH

PRZEZ 

Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże”  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe(imię, nazwisko, adres mailowy)na stronie internetowej www.pobrzeze.net w celu skontaktowania się z NSZZ „S”, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

1.administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.pobrzeze.net jest NSZZ „Solidarność” reprezentowany przez Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Koszalinie,  dane kontaktowe: ul. Zwycięstwa 7-9, 75-028 Koszalin, telefon 943424546, mail pobrzeze@gmail.com

2. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia,

3. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,

4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,

5. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

6. podane przez Panią/Pana dane osobowe – poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT – nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,

7. w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,

8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

9. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: pobrzeze@gmail.com lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „S”: ul Zwycięzców 7-9, 75-028 Koszalin.

 

ZGODA

 

  • Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
  • Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
  • Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.
Nie ma tagów dla tego wpisu.

Powiązane wpisy